Aktuellt från nämnden

NYHETSBREV  FRÅN MUSIKKONSULENTEN

KÖRSATSER UR CECILIA

Här kan du ta del av körsatser som kan laddas ned gratis

TIMMARNAS LITURGI – hela tidegärden på svenska

PRESENTATIONSFILMER MED TIMMARNAS LITURGI

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2022/timmarnas-liturgi-presentationsfilmer?highlight=timmarnas%20liturgi

NYHET!!

PSALTARPSALMERNAS NUMRERING I OLIKA ÖVERSÄTTNINGAR

FRÅGOR OM KATOLSK KYRKOSÅNG

DEN HELIGA MÄSSAN (i särtryck) finns nu till försäljning hos Katolsk bokhandel i Stockholm eller Lilla Thérèse bokhandel i Göteborg

LÅNGFREDAGENS STORA FÖRBÖN och JOHANNESPASSIONEN GREGORIANSK

ORGELSATS, CECILIA 538, NU I TVÅ LÄGRE TONARTER!

KALENDARIUM FÖR STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

DAGENS HELGON

Katolska kyrkans erkända (salig- och helgonförklarade) helgon finns i en förteckning med titeln Martyrologium Romanum (senaste upplagan 2005). Där finns varje dag i kalenderåret mellan 10 och 20 helgon listade, med en kort biografi och karaktäristik.
Endast ett fåtal av de allra mest kända helgonen firas uttryckligen med mässa och tidegärd av hela världskyrkan. Många helgon ihågkommes endast lokalt, i enskilda stift eller ordensfamiljer. Kalendariet för Stockholms katolska stift kan läsas bl a i Cecilia, sid. 1245-1248, och Oremus, sid. 554-562.
Eftersom de flesta av alla de heliga, dessa som avspeglar Kristus och med sina liv kommenterar hans evangelium, är helt anonyma, firar kyrkan dessutom den 1 november Alla helgons dag, då vi kommer ihåg alla dem som nu finns i himlen, hela den otaliga skaran som ingen utom Gud själv kan räkna (jfr Uppenbarelseboken 7:9).
Här i KLN:s DAGENS HELGON redovisas en av oss vald helig person: en blomma per dag i den oändliga buketten av helgon.

KOMMENTARER TILL VECKANS LÄSNINGAR

Se under rubriken ”Att fira gudstjänst”

PSALTERIUM

CD-VERSIONEN AV CECILIA, KATOLSK GUDSTJÄNSTBOK

De nya liturgiska böckerna

KLN:s psalmkommitté har bestått av Anders Ekenberg, professor i teologi och kyrkomusiker, Maria Green, adjunkt i svenska, retorik och litterär gestaltning, musikdirektörerna och organisterna Elisabeth von Waldstein och Ulf Samuelsson (psalmbokens huvudredaktör), samt Anders Piltz, biskopsvikarie för gudstjänstlivet. Vi har arbetat med målet att förbättra urvalet av kyrkovisor, komplettera repertoaren, hålla arvet vid liv, introducera nyskrivet, samt i största allmänhet avhjälpa bristerna och förse katolska kyrkan i Sverige med en adekvat gudstjänstbok. I nya Cecilia har 171 av de ekumeniska stampsalmerna bibehållits men naturligtvis fått ny numrering. En symbolisk förlust, men svensk kristenhet har dock en repertoar av gemensamma sånger, även om de inte bär samma nummer överallt. Överskådligheten har nu blivit större.

Vilka urvalskriterier har tillämpats? Sånger har bortfallit därför att de enligt enkäten sällan användes (låg användningsprocent). Sånger har fallit igenom därför att de inte bedömdes hålla måttet, teologiskt, poetiskt eller musikaliskt, eller enbart därför att man inte sett i vilken situation de skulle användas. Drygt femtio nydiktade psalmer har tillkommit för att täcka olika bristområden. I ett tiotal fall är såväl text som melodi nya, i övriga fall har en ny text lagts under en befintlig melodi. Cirka 200 nya omkväden till psaltarpsalmer och cantica har tillkommit, så att det totala antalet nu uppgår till drygt 400.

Musiken till mässans fasta delar (ordinariet: Kyrie, etc) i nya Cecilia omfattar såväl den gregorianska repertoaren av klassiska och outslitliga melodier som gamla och nya kompositioner till den svenska texten. En tydligare variation efter kyrkoåret har eftersträvats: en viss ordinariemelodi kommer efterhand att associeras med en viss årstid. Till nya Cecilia hör också en koralbok i fyra band (med orgelsatser och noter för försångare till responsoriepsalmerna) jämte en utförlig Psalmvalslista med rekommendationer om vilka sånger som passar vilka dagar och bibelläsningar.

Om omslaget till Cecilia – Katolsk gudstjänstbok.

Många frågar vad kvinnan med lyfta händer på omslaget till den nya gudstjänstboken föreställer. Är det den heliga Cecilia? Bilden är en så kallad orantfigur, alltså en bedjande människa (av latinets orare, ’bedja’). Motivet fanns redan i förkristen tid och övertogs av de kristna under de första århundradena. Kvinnan symboliserar den bedjande Kyrkan, eller den bedjande människan, eller den bedjande Maria — i vissa sammanhang framställdes Guds moder i denna form i samband med avbildningar av Kristi himmelsfärd. Att be med lyfta händer var den normala bönegesten i fornkyrkan, och det är därför som prästen än i dag ber de presidentiella bönerna (de böner som frambärs på hela församlingens vägnar) med lyfta händer.

Som omslag på Cecilia (inklusive koralböckerna och psalmvalslistan) uttrycker bilden vad bön och gudstjänst går ut på: öppenhet för den himmelska nåden, förbön för världen, lovprisning för skapelsen och återlösningen i Kristus. Alltså detta det mest mänskliga som människan kan ägna sitt liv åt. Detta som är kyrkans uppgift.

Anders Piltz

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.