Ämbeten och uppdrag

Vad menas med en akolyt?

Lekmän, vars ålder och egenskaper motsvarar de krav som har fastlagts i dekret från biskopskonferensen, kan genom föreskriven liturgisk ceremoni bli insatta i fast tjänst som lektor och som akolyt. Lektor är en person med kyrkans formella uppdrag att läsa gudstjänstens bibelläsningar (utom evangeliet); oftast menar man dock med ”lektor” en person — kvinna eller man — utan sådant formellt uppdrag som läser. En akolyt (ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder ”efterföljare, medhjälpare”) är en person med kyrkans formella uppdrag att vara ministrant, dvs. att biträda präst och diakon i liturgin, vid behov läsa texter och vid behov hjälpa till att dela ut kommunionen.

Icke-katolska lektorer och försångare?

Det förekommer ibland att icke-katoliker läser texter eller är försångare i katolska gudstjänster. Är det riktigt att göra så?

De som läser gudstjänstens bibeltexter ska vara katoliker. Att vara textläsare är nämligen att ha del i kyrkans förkunnelseuppdrag och förutsätter att man identifierar sig med kyrkan och lever i dess gemenskap. Detsamma gäller försångare, i synnerhet försångare som sjunger mässans responsoriepsalm; den är nämligen ett led i förkunnelsen av Guds ord.

Vägledning och föreskrifter i sådana här frågor ges i Direktorium för ekumeniken (1993, svensk övers. Katolsk dokumentation 21, 1994).

Det förekommer att man gör undantag vid t.ex. vigslar och dop. Likaså är katolska kyrkan tacksam gentemot de icke-katoliker som, i en hel del församlingar, spelar orgel vid gudstjänsterna.

Ska/får lekmän som delar ut kommunionen rengöra kärlen efteråt?

Lekmän (kvinnor eller män) kan ges uppgiften som stadigvarande kommunionutdelare efter utbildning. Kommunionutdelarna får sitt uppdrag av biskopen efter förslag från kyrkoherden. Dessutom kan varje präst vid behov tillfälligt be någon att biträda honom vid utdelningen av kommunionen. Efter kommunionen (eller efter mässans slut) rengörs de heliga kärlen ”av prästen, diakonen eller akolyten (med kyrkligt uppdrag)” (Allmän introduktion till det romerska missalet, 2002, n. 278). Andra kommunionutdelare ska inte rengöra kärlen.

USA har sedan 2002 haft ett särskilt tillstånd för kommunionutdelare att också rengöra, men enligt besked från gudstjänstkongregationen, som inhämtat besked från påven, kommer detta tillstånd inte att förnyas. I Sverige gäller de bestämmelser som finns i mässboken. Vad saken handlar om är hur man förfar på ett värdigt sätt med det som blir över efter kommunionen, och det är ämbetsbärarnas ansvar. Även att dela ut kommunionen är i huvudsak ett uppdrag för ämbetsbärarna.

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.