Orgelackompanjemang till mässans delar

Bör man spela orgel till Credo, Fader vår och liknande melodier, eller bör de helst sjungas a cappella?

Det finns inga officiella riktlinjer i sådana frågor. Kantorn/organisten måste bedöma om sången underlättas av ackompanjemang. Gregorianska och likartade melodier har dock sällan ren dur/moll-tonalitet, och det gör att det är mycket svårt att harmonisera dem utan att deras karaktär förvanskas. Verksammare stöd för sången än ackompanjemang är att det finns en grupp övade sångare som kan leda och inspirera församlingens sång. Som en grundregel kan sägas: man ska inte ackompanjera om det inte är nödvändigt.

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.