Vad menas med en akolyt?

Förutom biskops-, präst- och diakonämbetet har den latinska kyrkan två s.k. lägre ämbeten: lektor och akolyt, som normalt utgör steg mot prästämbetet. Lektor är en man med kyrkans formella uppdrag att läsa gudstjänstens bibelläsningar (utom evangeliet); oftast menar man dock med ”lektor” en person — kvinna eller man — utan sådant formellt uppdrag som läser. En akolyt (ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder ”efterföljare, medhjälpare”) är en man med kyrkans formella uppdrag att vara ministrant, dvs. att biträda präst och diakon i liturgin, vid behov läsa texter och vid behov hjälpa till att dela ut kommunionen. Båda kategorierna får sin uppgift vid en liturgisk ceremoni.

KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) har till uppgift att stimulera gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Nämnden utarbetar gudstjänstordningar och liturgiska böcker, tar initiativ till utbildning med mera. Den är biskopens beredande och rådgivande organ i liturgiska frågor.