Hur tar man emot kommunionen?

Fråga: Jag har lärt mig att ta emot hostian i min vänstra hand och föra den till munnen med höger hand och sedan göra ett korstecken. Jag tänker så här: Kristus har utgivit sig för mig och jag får aktivt bejaka detta med att själv ta emot Kristus/hostian i mig. Nu tvingas jag att ta emot hostian genom att man ”matar” mig. För mig känns det som om jag fråntas min fria vilja. Och varför firas mässan så sällan under båda gestalterna – bröd och vin?

Svar: Enligt kyrkans lära mottar man hela Kristus och all hans nåd under ena gestalten. En glutenallergiker som ”bara” tar emot kalken går inte miste om någon nåd, inte heller den som ”bara” får hostian.

I de nordiska länderna kan kommunionen tas emot antingen direkt på tungan, det sätt som slog igenom på högmedeltiden, eller på det fornkyrkliga sättet, att man lägger vänster handflata i höger och med en kyrkofaders ord ”bildar en tron för Kristus” och sedan själv för hostian till munnen. Detta sätt får dock inte användas om man har doppat hostian i kalken (s k intinktion; bör endast ske med den tjockare, absorberande typen av hostior), och kommunikanten får inte själv doppa hostian i kalken utan ska då ta emot den direkt på tungan. I övrigt fri är kommunikanten fri att välja sättet att ta emot Kristus, och kommunionutdelaren ska respektera kommunikantens signaler.

I den extraordinarie romerska riten, alltså den tridentinska mässan, praktiseras enbart munkommunion knäböjande. Kommunionen är alltid en fri handling, oavsett sättet att motta den. Det heter ju att man ”går fram”, och ingen makt i världen kan eller får tvinga en människa att gå fram till altaret för att fritt acceptera Guds erbjudande i Kristus. Om inte allvarliga skäl talar emot det (mängden kommunikanter, faran att man spiller, etc) bör de troende, särskilt i mindre församlingar, erbjudas möjligheten att ta emot Kristus under båda gestalterna. Med kyrkans ord: ”Detta utgör nämligen en mer talande form av det sakramentala tecknet och erbjuder därför en särskild möjlighet att djupare förstå det mysterium som de troende deltar i” (Andra Vatikankonciliet, liturgikonstitutionen, 55).

Om kommunionen och mycket annat kan man läsa i den allmänna introduktionen till den romerska mässboken på denna hemsida.